Általános szerződési feltételek

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS WEBOLDAL/WEBSHOP FEJLESZTÉSRE

amely létrejött egyrészről:

 

Cégnév:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Bankszámlaszám:

Telefonszám:

Képviselő:

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),

 

másrészről:

 

Cégnév/Név: Sánta Roland E.V.

Székhely/Lakcím: Mezőberény 5650, Oltványkert utca 6.

Adószám (cég esetén): 41925175-1-24

Képviselő (cég esetén): Sánta Roland E.V.

mint megbízott (a továbbiakban: „Megbízott”)

 

(külön-külön: „Fél”, együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

 

 1. MEGBÍZÁS TÁRGYA, TELJESÍTÉSI IDŐ

 

1.1 A Megbízó megbízza a Megbízottat az 1. számú mellékletben részletezett weboldal/webshop fejlesztési feladatok ellátásával. A Megbízott a megbízást a jelen szerződésben foglalt feltételekkel elfogadja.

 

1.2 A Megbízó elektronikus dokumentumként továbbítja az ellátandó feladattal kapcsolatos kéréseit a Megbízott részére. Jelen szerződés alapján a Megbízott az előleg beérkezését követő 14 munkanapon belül teljesíti a weboldal/webshop fejlesztést, majd elektronikus levélben értesíti a Megbízót a feladat elvégzéséről.

 

1.3 A Felek telefonon is konzultálhatnak a Megbízó által meghatározott feladatokkal kapcsolatos kérdésekben.

 

 

 1. SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

2.1 A Megbízott kötelezettsége nem valamely gazdasági cél elérésére irányul, hanem a jelen szerződés tárgya szerint meghatározott weboldal/webshop fejlesztési szolgáltatás nyújtására.

 

2.2 A Megbízott köteles jelen megbízása során megfelelő gondossággal eljárni, szolgáltatásait a megállapodás szerinti határidőn belül, megfelelő módon nyújtani. A Megbízott köteles a szolgáltatások teljesítésének aktuális állásáról észszerű időközönként a Megbízó kérésére tájékoztatást adni.

 

2.3 A Megbízó vállalja, hogy a Megbízott számára a szolgáltatások nyújtásához szükséges pontos, naprakész, teljes körű információt nyújt, beleértve a Megbízott által jelen szerződésben meghatározott feladatok magas színvonalú ellátásához indokoltan kért adatokat, információkat, egyéb segítséget.

 

2.4 A Megbízó a weboldal elkészítéséhez szükséges anyagokat, információkat elektronikus úton a Megbízott rendelkezésére bocsátja (szöveges tartalmak, képek, videók, dokumentumok).

 

2.5 A Felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden tény, körülmény, akadály esetén, mely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

 

2.6 A Megbízott a megbízási szerződésben rögzített megbízást elfogadja, a Megbízó pedig kötelezettséget vállal a Felek jelen szerződésének 5. pontjában foglalt megbízási díj jelen szerződés feltételei szerinti maradéktalan megfizetésére.

 

 1. KAPCSOLATTARTÓK

 

A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy kapcsolattartókat (a továbbiakban: „Kapcsolattartók”) jelölnek ki a jelen szerződés szerinti kölcsönös jogaik és kötelezettségeik megfelelő és hatékony teljesítésének biztosításához.

 

Megbízott részéről:

név: Sánta Roland

telefon: +36/70-526-5296

e-mail-cím: info@onlinekapitany.hu

 

Megbízó részéről:

név: ………………………………………………………………..

telefon: …………………………………………………………….

e-mail-cím: ………………………………………………………..

 

 1. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

4.1 A jelen szerződésben rögzített feladatok ellátásában a Megbízott részéről Sánta Roland személyesen vagy a Megbízottal munkaviszonyban álló munkavállalók, illetve az általa felkért szakértők közreműködésével kötelesek eljárni.

 

4.2 Ha a Megbízott jelen szerződés teljesítésének ellátása során más személyt/közreműködőt vesz igénybe, annak személyét – különösen a megbízásban foglalt szigorú titoktartási kötelezettségre tekintettel – a Megbízóval egyezteti. A Megbízott más személy igénybevétele esetén úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.

 

 1. DÍJAZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

5.1 A Megbízó a Megbízottnak jelen szerződés szerinti feladata ellátásáért, az onlinekapitany.hu-n fellelhető kiválasztott weboldal csomag árát fizeti meg, amennyiben pedig egyedi igények alapján készül az előre egyeztetett ár alapján fizeti meg. A Megbízás teljesítésének feltétele 50% előleg megfizetése. Az elkészült weboldal/webshop élesítésének feltétele a teljes megbízási díj kiegyenlítése.

 

5.2 A megbízási díj magában foglalja a Megbízottnak a megbízás teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi költségét, azonban nem tartalmazza a specifikációk megváltoztatását, bővítését, további, a feladatok részletezésében nem szereplő munkák/beállítások elvégzését.

 

5.3 A Megbízó a megbízási díj megfizetésére a Megbízott teljesítés igazolása alapján kiállított számlája ellenében köteles.

 

5.4 A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat a megbízási díj másik fele a feladatellátást követő számlakiállítás időpontjától számított 8 napon belül illeti meg. A fizetés módja a Megbízott bankszámlájára történő átutalás.

 

 1. TITOKTARTÁS, ÜZLETI TITOK

 

6.1 A jelen megbízási szerződés végrehajtása során a Megbízott és a Megbízó az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartásával köteles eljárni.

 

6.2 Üzleti titoknak minősül minden gazdasági tevékenységhez fűződő információ, adat, tény, megoldás, melynek illetéktelenek általi megszerzése, felhasználása, másokkal történő megosztása, nyilvánosságra hozatala sértené vagy veszélyeztetné a gazdálkodó szervezet pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét. Ilyen pl. a műszaki eljárás, gyártási eljárás, szellemi alkotás, know-how, ügyfelek adatai. Bűncselekménynek minősül a titkok haszonszerzés céljából vagy másnak okozandó vagyoni hátrány céljából történő felhasználása, nyilvánosságra hozatala.

 

6.3 Védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása.

 

6.4 A Megbízott vállalja, hogy nem ad át harmadik személynek semmilyen, a Megbízóval vagy működésével kapcsolatos személyes vagy egyéb adatot oly módon, amely az adatátadás jog- és rendeltetésszerűen meghatározott céljával nem egyeztethető össze.

 

6.5 A Megbízott kizárólag a Megbízó írásbeli hozzájárulásával hozhat nyilvánosságra bármely, Megbízóval kapcsolatos információt, mely jelen Megbízási szerződés szerinti megbízás ellátásával kapcsolatban jutott tudomására. Ezen információkat a Megbízott titkosan köteles kezelni.

 

6.6 A Megbízottat titoktartási kötelezettsége a jelen megbízási szerződés fennállása alatt és annak megszűnését követően egyaránt terheli, ugyanakkor nem vonatkozik azon információkra, melyek már nyilvánosságra kerültek vagy amelyeket a Megbízott jogszabály alapján köteles felfedni.

 

 1. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679. RENDELETE ALAPJÁN

7.1 Alapfogalmak

 

Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés.

 

Adatfeldolgozás: Technikai jellegű adatkezelés.

 

Személyes adat: A természetes személyre, azaz az érintettre vonatkozó bármely információ, mely közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

Megbízott adatkezelőként és adatfeldolgozóként elkötelezett mindazon személyek magánszférájának és személyes adatainak védelme iránt, akik személyes adatokat adnak át.

 

7.2 Adatkezeléssel kapcsolatos információk

 

Adatkezelő neve: Sánta Roland

Székhelye/címe: 5650 Mezőberény, Oltványkert utca 6.

Weboldala: www.onlinekapitany.hu

Adatfeldolgozó neve (és beosztása): Sánta Roland vezető

Telefonszáma: +36/70-526-5296

E-mail címe: info@onlinekapitany.hu

 

Megbízott kizárólag írásban rögzített utasításokat hajthat végre. Az adatbiztonság garantálása érdekében teljesíti a szervezési és technikai intézkedéseket.

 

Megbízott az adatvédelmi eljárásait érintő észrevétel, kérdés, panasz esetén az alábbi elérhetőségeken elérhető: Név, Postacím vagy az info@valami.hu e-mail címen. A választ késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül megküldi a Megbízó által megadott címre.

 

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

 

 • Adatfeldolgozás
 • Jogi képviselet
 • Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
 • Kézbesítés
 • Könyvelés
 • Követeléskezelés
 • Marketing
 • Számlázás

7.3 Adatkezelés tárgya, célja, jogalapja, időtartama

 

Adatkezelés tárgya: A Megbízott árajánlatok elkészítéséhez és megküldéséhez, valamint a szerződésben szereplő Megbízónak és kapcsolattartóinak a szerződés teljesítéséhez szükséges adatai, elérhetőségei (név, telefonszám, e-mail cím).

 

Adatkezelés célja: A Megbízott a megbízók kapcsolattartóinak adatait a szerződés teljesítése céljából kezeli.

 

Adatkezelés jogalapja: A megbízói adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja.

 

Adatkezeléssel érintett adatok köre: A szerződésben megjelölt kapcsolattartó (természetes személy) neve, beosztása, telefonszáma, e-mail címe és postacíme.

 

Adatkezelés időtartama: A számlákat jogi kötelezettségből eredően 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok (pl. megbízási szerződés) megőrzési ideje 8 év. Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése a szerződés megszűnésétől számított 5 év. A megbízó kapcsolattartóinak a szerződés teljesítéséhez szükséges adatai kizárólag az érintett személy írásbeli kérelmére kerülnek törlésre. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha annak tárolását joghatóság kötelezően előírja.

 

7.4 Érintettek jogai

 

Személyes adataival összefüggésben az érintett a jogszabályban meghatározott, az alábbiakban felsorolt jogokkal rendelkezik:

 

 1. a) Hozzáférési jog adatok megismeréséhez, adatkezelés tényéhez
 2. b) Adatok kiigazításához való jog, amennyiben az adat elavult vagy helytelen
 3. c) Törléshez való jog hozzájárulási vagy adatkezelési időtartamon túli adatkezelés esetén
 4. d) Adatok kezelésének korlátozásához való jog
 5. e) Személyes adatok direkt marketing célra történő használatának megtiltásához való jog
 6. f) Személyes adatok harmadik személy számára történő átadásának megtiltásához való jog
 7. g) Bármely, az adatkezelő által kezelt személyes adatról történő másolat kéréséhez való jog
 8. h) Tiltakozási jog személyes adat használata ellen

7.5 Adatbiztonság és adatvédelmi incidens

 

Adatvédelmi incidens: A biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldásokkal biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, módosítani vagy kimenteni a rendszerből. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is. Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk. Magas kockázattal járó adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk a Megbízót (a felügyeleti adatvédelmi hatóságot pedig 72 órán belül).

 

7.6 Jogérvényesítési lehetőségek

 

Megbízott mindent elkövet a Megbízó és kapcsolattartói személyes adatainak jogszabályoknak megfelelő kezelése érdekében. Amennyiben úgy érzi, megsértettük személyes adatai védelméhez való jogát, kérjük, írásban küldje meg részünkre kérelmét a info@onlinekapitany.hu e-mail címre vagy postai levélben az 5650 Mezőberény, Oltványkert utca 6. címre.

 

Az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal is élhet az ügyben hatáskörrel rendelkező szerveknél:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

telefon: 06-1 391-1400

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

weboldal: naih.hu

 

Bíróság

 

7.7 Tájékoztatás a nyilvántartásokról

 

Megbízott az adatok kezelését és feldolgozását jogszerű, átlátható és ellenőrizhető módon végzi. A megbízó kapcsolattartóinak adatairól az alábbi nyilvántartást vezeti:

 

Adatkezelési nyilvántartás

Tartalma:

 • sorszám
 • tevékenység
 • kezelt adatok
 • adatkezelési cél
 • adatkezelési jogalap
 • tárolás módja és ideje
 • adatkezelő neve és elérhetősége
 • technikai és szervezési intézkedések

7.8 Egyéb rendelkezések

 

Jelen Tájékoztatóra az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete), valamint a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.

 

 1. SZELLEMI TULAJDON

Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó jelen szerződés aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott tulajdonában marad minden olyan találmány, formatervezési minta, eszköz, fejlesztés, felfedezés, koncepció, elgondolás, újítás, eljárás, algoritmus, képlet, számítástechnikai program, műszaki eljárás, rendszer, módszer, illetve bármely más szellemi tulajdon vagy jog (függetlenül attól, hogy az szerzői jogi vagy más hasonló jogszabály szerint szabadalmaztatható-e vagy bejegyezhető-e, illetve hasonló védelem alatt áll-e) [a továbbiakban Találmány] használatára, valamint felhasználására, melyet a Megbízott jelen megbízási jogviszonyból eredően a jogviszony fennállása alatt – akár egyedül, akár másokkal – készített, létrehozott, kitalált, alkotott, felfedezett, tervezett, fejlesztett, megszerzett, abban közreműködött, a gyakorlatba átültetett.

 

A weboldal és az azon elvégzett fejlesztések, specifikációk, alkalmazások, megoldások, annak működtetéséhez szükséges programok, felhasználáshoz kapcsolódó felhasználói jogosultságok az átadással és szerződésszerű elszámolással a Megbízóhoz kerül, akit felhasználói jog illet meg. A weboldalt korlátozás nélkül használhatja, áttelepítheti, fejlesztheti, de nincs joga a weboldal sokszorosításához, továbbértékesítéséhez.

 

 1. FEJLESZTÉS, GARANCIA, FELELŐSSÉG

 

A Megbízott a tervet fejlesztői környezetben és fejlesztői domainen készíti el. A Megbízott olvasási hozzáférést biztosít a fejlesztési domainhez, melyen a Megbízó a fejlesztés állapotát végigkövetheti. A Megbízott 7 munkanap tesztidőszakot biztosít a Megbízónak a fejlesztői környezetben.

 

Az élesítés abban az esetben lehetséges, ha a Megbízó kifizette a Megbízott részére a teljes megbízási díjat. A Megbízó a weboldal élesítése után 7 munkanapon belül jelezheti az esetleges problémákat, elmaradásokat a Megbízott felé.

 

A tesztelési, illetve élesítés utáni 7 munkanapon túl jelzett fejlesztési kérésért a Megbízott pluszköltséget számíthat fel a Megbízó részére. A Megbízási díj összege a specifikációk Megbízó általi változtatásának függvényében módosulhat.

 

A Megbízott garanciát vállal a specifikációban szereplő funkciók elkészítéséért és hibamentes működéséért. Az esetleges programhibák kijavítása díjmentes 12 hónapig. A külső szolgáltatói (szerver, tárhely) hibák következményeiért, valamint a Megbízó által használt hardver/szoftver által okozott hibákért a felelősség nem a Megbízottat terheli.

 

A Megbízó felelős a feltöltésre megküldött anyagok és a weboldal tartalmáért, valamint a weboldalhoz történő harmadik személy általi hozzáférésből eredő kárért. A Megbízó köteles az elkészült weboldalt szerződés szerint átvenni, a megbízási díjat megfizetni.

 

 1. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE

 

Felek a jelen szerződést a weboldal/webshop fejlesztési feladatok elvégzésének időtartamára kötik meg.

 

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződést módosítani vagy felmondani kizárólag írásban, a Felek közös megegyezésével lehet.

 

A Megbízó a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat a szerződéstől.

 

A Felek a jogviszony megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni.

 

Szerződésszegésnek minősül bármely Fél által a Szerződésben meghatározott kötelezettségek nem vagy nem szerződésszerű teljesítése. Ilyen esetben a Felek a Szerződést az ügy súlyosságától függően, azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondhatják vagy kártérítési igénnyel élhetnek.

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

 

A Felek kijelentik, hogy sem csőd-, sem felszámolási eljárás hatálya alatt nem állnak, nincsen folyamatban velük szemben követelés behajtására irányuló eljárás, a jelen szerződés érvényességéhez nem szükséges harmadik személy vagy hatóság hozzájárulása.

 

A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat szabad akaratukból rögzítették, annak tartalmában nem tévedtek, nem indította őket nyilatkozatuk megtételére sem valaminek a téves feltevése, sem valamilyen várakozás, jogellenes fenyegetés vagy tisztességtelen befolyásolás.

 

A Felek a jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal teljes mértékben megegyezőt, saját kezű aláírásaikkal látják el.

 

A jelen szerződés 2 példányban készült, mindkét fél számára egy-egy példányban.

 

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

 

Weboldal/Webshop fejlesztési feladatok részletezése:

 

 • WordPress rendszerén készülnek a weboldalak.
 • Nem tartalmaznak egyedi fejlesztést, bővítménnyekkel dolgozunk.
 • Az oldalon fellelhető weboldal típusokhoz az ott leírtak járnak, minden ezen felüli plusz funkció egyedi bérezés alapján van meghatározva.